Тук ще намерите независими арт пространства и частни галерии за съвременно изкуство и култура. Опитали сме се да включим всички онези, които са активни на сцената, независимо дали имат редовно работно време или не. За актуални събития следете на сайтовете или в социалните мрежи на самите пространства, или ли последвайте в инстаграм, където споделяме актуалните събития.

1 – Æther
An artist-run space for experimentation and critical feedback on contemporary obscurities. / Пространство за експериментиране и критична обратна връзка към съвременните мъглявини.
check for events | 39 Knyaz Boris I St. / Ул. Княз Борис I 39 | web | email | +359 894 518 511

2 – Arosita Gallery
A contemporary art gallery that shows a wide range of works by emerging and established artists. / Галерия за съвременно изкуство, работеща с млади и утвърдени художници.
Mon-Fri 15-19 | 12B Vrabcha St. / Ул. Врабча 12Б | web | email | +359 885 872 804

3 – Atelie Plastelin
An independent art space, а studio, а gallery and а perfоrmance stage. / Независимо пространство, ателие, галерия и сцена за пърформанс.
check for events | 48 Tsar Simeon St. / Ул. Цар Симеон 48 | web | email | +359 897 943 618

4 – avrtikl
A space for graphic design, books, photography, music and good ideas. / Пространство за графичен дизайн, книги, фотография, музика и добри идеи.
Wed-Sat 13-19 | 20B Aleksandar Stamboliyski Blvd. / Бул. Александър Стамболийски 20Б | web | email

5 – BELKA Studio for Sound and Form
BELKA (named after the cat living there) is a common space for creativity in the fields of music and visual arts. / БЕЛКА (назовано на котката, живееща там) е място за креативност в сферата на музиката и визуалните изкуства.
check for events | 9 Мitropolit Panaret St. / Ул. Митрополит Панарет 9 | web | +359 879 477 625

6 – Charta Gallery
A space for contemporary art. / Пространство за съвременно изкуство.
check for events | 12 Vrabcha St. / Ул. Врабча 12 web | email | +359 887 226 651

7 – Credo Bonum
An exhibition and event space devoted to contemporary art, socially-engaged projects and ideas for tomorrow. / Пространство за изложби и събития, посветено на съвременното изкуство, социално ангажирани проекти и идеи за бъдещето.
Mon-Sun, 11-19 | 2 Slavyanska St. (Enter from Benkovski St.) / Ул. Славянска 2 (вход от Ул. Бенковски) | web | email | +359 2 815 96 19

8 – Depoo
A gallery for site-specific projects with focus on design and multidisciplinarity. / Галерия, представяща проекти, създадени за самото пространство с фокус дизайн и мултидисциплинарност.
Mon-Fri, 15-19 | 12B Vrabcha St. / Ул. Врабча 12Б web | email | +359 888 703 168

9 – DOT Sofia
A contemporary multifunctional space that encompasses a permanent collection of
contemporary art as well as temporary exhibitions curated by Sarieva Gallery. / Съвременно мултифункционално пространство, включващо постоянна колекция от съвременно изкуство и временни изложби, курирани от Sarieva Gallery.
Check for events | 46 Bratya Miladinovi St. / Ул. Братя Миладинови 46 email | +359 888 703 168

10 – DOZA
А space for presenting and creating contemporary art and culture. / Зона за представяне и случване на съвременно изкуство и култура.
check for events | 52 Tsar Samuil St. / Ул. Цар Самуил 52 | web | email

11 – Eastern Balkans Institute for Art and Architecture
A research centre focused on collaborations with local, interregional and international communities. / Изследователски център с фокус върху сътрудничеството с местни, междурегионални и международни общности.
check for events | 26A Svetoslav Terter St / Ул. Светослав Тертер 26А | web | email

12 – foryouandyourcustomers
An office of an IT company and an exhibition space that presents contemporary art all year round. / Офис на IT компания и едновременно изложбено пространство, което целогодишно представя съвременно изкуство.
by appointment | 1 Pozitano Sq., Level 1 / Пл. Позитано 1, ниво 1 | web | email

13 – Gallery Gallery
A virtual exhibition space with a focus on digital art that is only accessible if close enough to the physical location of the gallery. / Виртуално изложбено пространство с фокус върху дигиталното изкуство, което е достъпно само в близост до физическия адрес на галерията.
24/7 | 14 Elisaveta Bagriana St. / Ул. Елисавета Багряна 14 | web | email

14 – Gifted Sofia
A place for urban culture, contemporary graphic art and product design with a shop and exhibition space. / Място за градска култура, съвременна графика и продуктов дизайн с магазин и изложбено пространство.
Mon-Sun 10.30-12.30, 13.30-19.30 | 24 Ivan Denkoglu St. / Ул. Иван Денкоглу 24 | web | email | +359 887 933 314

15 – HOD movement laboratory
A space for movement exploration in all its dimensions, available for classes, workshops and individual appointments. / Пространство за изследване на движението в различните му направления, достъпно за класове, работилници и индивидуални часове.
check for events | 43 Cherni Vrah Blvd., fl. 2 (entrance from Nikola Vaptsarov Blvd.)/ Бул. Черни връх 43, ет. 2 (вход откъм бул. Никола Вапцаров) | web | +359 887 498 463

16 – HOSTGALLERY
A space for contemporary art with a focus on various media and multidisciplinary practices. / Пространство за съвременно изкуство с фокус върху нови медии и мултидисциплинарни практики.
Thurs 18.30-20.30, Sat 17.30-20.30 | 102 Akademik Ivan Geshov Blvd / Бул. Академик Иван Гешов 102 | web | email 

17 – Institute of Contemporary Art – Sofia
Non-profit organisation and association of curators, artists and cultural theorists, and gallery for contemporary art. / Неправителствена организация и асоциация на куратори, художници и културни теоретици с галерия за съвременно изкуство.
Tue-Sat 15-19, + by appointment | 134 Vasil Levski Blvd. (entrance from Ekzarh Yosif St.), apt. 3 / Бул. Васил Левски 134 (вход откъм ул. Екзарх Йосиф), ап. 3 | web | email | +359 2 846 6261

18 – Intro Gallery
A gallery for modern and urban art that presents young as well as established artists. / Галерия за модерно и градско изкуство, представяща млади и утвърдени автори.
Mon-Fri 14-19 | 28 Tsar Samuil St. / Ул. Цар Самуил 28 | web | email | +359 885 648 998

19 – КО-ОP
An art space with gallery, bookstore and riso print studio aimed towards busting new creative eco-systems with a focus on diverse contemporary artistic practices. / Арт пространство с галерия, ризо принт студио и книжарница, отдадено на развиване на нови креативни екосистеми с фокус върху съвременни артистични практики.
Wed-Sun 15-19 | 5 Triaditsa St / Ул. Триадица 5 | web | email | +359 896 660 081

20 – Little Bird Place
A gallery with a specific thematic focus on modern and contemporary art dedicated to nature, biological world and ecology. / Галерия с тематичен фокус върху модерно и съвременно изкуство, посветено на природата, биологичния свят и екологията.
Mon-Sun 13.30-19 | 7 11th August St./ Ул. 11 Август 7 | web | email | +359 88 233 13 50

21 – nonsofia gallery & archive
An educational centre dedicated to non-objective and constructive art. / Образователен център, посветен на безпредметното и конструктивното изкуство.
by appointment | 36 Kniaz Aleksandar Dondukov Blvd. / Бул. Княз Александър Дондуков 36 | web | email

22 – Оctopus Space
A space that presents exhibitions, artistic and research projects run by the curatorial collective Art Affairs & Documents. / Място за представяне на артистични проекти, изложби и изследвания на кураторския колектив „Изкуство – дела и документи“.
check for events | Underpass Largoto (entrance from Dondukov Blvd. and Serdika St.) / Подлезът на Ларгото (вход откъм бул. Дондуков и ул. Сердика | email

23 – One Book Bookstore
A one-book bookstore that presents between one and two titles every month. / Книжарница за една книга, която представя между едно и две заглавия месечно.
check for events | 8 Varbitsa St./Ул. Върбица 8 | web

24 – One Gallery
A contemporary art gallery in a building of the former military printing house that represents emerging and еstablished artists. / Галерия за съвременно изкуство в сградата на бивша воeнна печатница, представяща млади и утвърдени художници.
Mon-Fri 12-19, Sat 14-19 |  Dyakon Ignatiy St 1 / Ул. Дякон Игнатий 1 | web | email | +359 882 435 513

25 – Plus 359 Gallery
A gallery with a focus on site-specific contemporary art projects located in the building of a water tower designed in 1903. / Галерия с фокус върху специално създадени за пространството проекти в областта на съвременното изкуство, разположена в сградата на водна кула, проектирана през 1903 г.
check for events | 21 Galichitza St. / Ул. Галичица 21 | web |email | +359 896 670 941

26 – Posta Space
A contemporary art space. Exhibitions are directly (and only) viewed from the street. Look round for a vitrine. / Пространство за съвременно изкуство. Изложбите могат да бъдат разгледани (само) от улицата. Оглеждайте се за витрина.
24/7 | 34 Dondukov Blvd. / Бул. Дондуков 34 web | email

27 – Punta Gallery
A gallery for contemporary art with focus on “trash art” (art on the edge of the aesthetics), located in a former jewellery store. / Галерия за съвременно изкуство с фокус „траш арт“ (изкуство на границата на естетическото), ситуирана в бивш бижутерски магазин.
Fri-Sat 15-19 | 13 Dunav St. / Ул. Дунав 13 web | email

28 – Rakursi Gallery
An independent gallery for modern and contemporary art. / Независима галерия за модерно и съвременно изкуство.
Mon-Fri 11-19, Sat 11-18 | 4A Han Krum St. / Ул. Хан Крум 4A | web | email | +359 898 812 617

29 – Sito Studio
DIY screen printing studio where you can learn how to print your limited art editions. / Направи-си-сам ателие за ръчен ситопечат, където може да се научите да отпечатвате вашите лимитирани произведения.
check for events | 66 Tsar Simeon St. / Ул. Цар Симеон 66 | web | email | +359 896 816 908

30 – Soldout Design / Untiled Gallery Berlin
Two initiatives join forces in the opening of a gallery-project space for contemporary art and
functional art and design. / Две инициативи обединяват усилията си в едно галерийнопроектно пространство, което представя съвременното изкуство и функционалното изкуство и дизайн.
By appointment | 19 Tsar Asen St / Ул. Цар Асен 19 | web

31 – Structura Gallery
A contemporary art gallery that supports the art scene through local and international projects. / Галерия за съвременно изкуство, която подкрепя художествената сцена чрез местни и международни проекти.
Tue-Sat 14-19 | 9 Kuzman Shapkarev St. / Ул. Кузман Шапкарев 9 | web | email

32 – Swimming Pool
An art project space with focus on research, international collaborations, education and art community politics, located on a rooftop with an empty pool built in the 1930s. / Пространство за изкуство с фокус върху арт изследвания, международни съвместни проекти, образование и политики в арт общността, разположено на покрив с празен басейн от 1930-те.
check for events | 10 Tsar Osvoboditel Blvd., 5 fl. / Бул. Цар Освободител 10, ет. 5 | web | email | +359 887 895 251

33 – Synthesis Gallery
A gallery for photography with a photobook library presenting the work of contemporary Bulgarian and international artists as well as historical exhibitions. / Галерия за фотография с библиотека от фотокниги, представяща работата на съвременни български и чуждестранни автори, както и исторически изложби.
Mon-Sat 10-20 | 57 Vasil Levski Blvd. / Бул. Васил Левски 57 | web | email

34 – VIA.ART
The office space of Polygraphia that presents contemporary art exhibitions curated by Martina
Yordanova. / Офис сградата на Полиграфия, която представя изложби със съвременно
изкуство, курирани от Мартина Йорданова.
Mon-Sun 10-19 | 47A Tsarigradsko Shose Blvd /Бул. Цариградско шосе 47А | web | email