SOFIA
ART MAP

http://sofiaartmap.com/files/gimgs/th-19_doza.jpg

Here, you will find each month an updated selection of ongoing events and shows at Sofia's galleries, project spaces and other independent art venues:

1 – Æther
An artist-run space for experimentation and critical feedback on contemporary obscurities./ Пространство за експериментиране и критична обратна връзка към съвременните мъглявини.
39 Knyaz Boris I St. / Ул. Княз Борис I 39 | web | email| +359 894 518 511

2 – Arosita Gallery
A contemporary art gallery that shows a wide range of works by emerging and established artists. /Галерия за съвременно изкуство, работеща с млади и утвърдени художници.
Mo-Fri 13-19 | 12B Vrabcha St. / Ул. Врабча 12Б | web | email | +359 88 587 2804

3 – Atelie Plastelin
An independent art space, а studio, а gallery & а perfоrmance stage. / Независимо пространство, ателие, галерия и сцена за пърформанс.
Mo-Sun 18-21 | 48 Tsar Simeon St. / Ул. Цар Симеон 48 | web | email |+359 89 794 3618

4 – BELKA Studio for Sound and Form
BELKA (named after the cat living there) is a common space for creativity in the fields of music and visual arts. / БЕЛКА (назовано на котката, живееща там) е място за креативност в сферата на музиката и визуалните изкуства.
check for events | 9 Мitropolit Panaret St. / Ул. Митрополит Панарет 9 | web | +359 879 477 625

5 – Bobbina CS
A space that embraces the multidisciplinarity and the interaction between diverse arts, music, and knowledge fields. / Пространство, където се преплитат и си взаимодействат изкуство, музика и различни полета на знание.
check for events | 5A Triadica St. / Ул. Триадица 5А (подземието) | web

6 – Brave Creation
A t-shirt shop & gallery space for local artists' design wear and accessories. / Магазин и галерия за дрехи и аксесоари с дизайни на български артисти.
Mo-Sat 11-19, Sun 12-18 | 4 Han Krum Str. / Ул. Хан Крум 4 | web | email | +359 888 745 155

7 – Charta Gallery
check online | 12B Vrabcha St. / Ул. Врабча 12Б | web

8 – Credo Bonum
An exhibition and event space devoted to contemporary art, socially-engaged projects and ideas for tomorrow. / Пространство за изложби и събития, посветено на съвременното изкуство, социално ангажирани проекти и идеи за бъдещето.
Mo-Sun, 11-19 | 2 Slavyanska Str. (Enter from Benkovski Str.) / Ул. Славянска 2 (вход от Ул. Бенковски) | web | email | +359 2 815 96 19

9 – Depoo
A conceptual storehouse & depot for contemporary art. / Конcептуален склад & депо за съвременно изкуство.
Mo-Fri, 15-19 | 12B Vrabcha St. / Ул. Врабча 12Б | web | mail| +359 888 703 168

10 – DOZA
А gallery for different forms of contemporary art and culture in related formats and channels for communication. / Галерия за различни форми на съвременно изкуство и култура в съответните формати и комуникационни канали.
Check for events | 52 Tsar Samuil St. / Ул. Цар Самуил 52 | web | mail

11– ETUD
An exhibition space, discussion and education platform with focus on contemporary dance, theatre and performance. / Изложбено пространство и платформа за образование и дискусии с фокус върху съвременния танц, театър и пърформанс.
Wed-Fri 15-19, Sat 13-19 34 Tsanko Tserkovski Str. / Ул. Цанко Церковски 34 | web | email

12 – FABRIKA AVTONOMIA / ФАБРИКА АВТОНОМИЯ
A free, public, non-commercial and independent social space. / Свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство.
Check for events | 34 Totleben Blvd. / Бул. Тотлебен 34 | web/ email

13 – Gallery Gallery
A gallery and a project with focus on digital art that features a virtual exhibition space only accessible if close enough to the physical space. / Галерия и проект с фокус върху дигиталното изкуство, което може да бъде видяно във виртуална галерия, но само в близост до физическия адрес на галерията.
Check for events | 14 Elisaveta Bagriana St. / Ул. Елисавета Багряна 14 | web

14 – Gifted
A place for urban culture, contemporary graphic art and product design with a shop and exhibition space. / Място за градска култура, съвременна графика и продуктов дизайн с магазин и изложбено пространство.
Mo-Fri 10.30-13, 14-19.30 | 24 Ivan Denkoglu St. / Ул. Иван Денкоглу 24 | web | email | +359 887 933 314

15 – Hod movement laboratory / Ход движенческа лаборатория
A space for movement exploration in all its dimensions, available for classes, workshops and individual appointments. / Пространство за изследване на движението в различните му направления, достъпно за класове, работилници и индивидуални часове.
check for events | 43 Cherni Vrah Blvd. / Бул. Черни връх 43 | web | +359 88 749 8463

16 – ICA Institute for Contemporary Art / ИСИ Институт за съвременно изкуство
A private non-profit organisation and association of curators, artists and cultural theorists. / Частна неправителствена организация и асоциация на куратори, художници и културни теоретици.
Tue-Sat 15-19, + by appointment | 134 Vasil Levski Blvd. (enter from Ekzarh Yosif St.) / Бул. Васил Левски 134 (откъм ул. Екзарх Йосиф) | web | email | +359 887 510 585

17 – Intro gallery
A gallery for modern & urban art that presents young contemporary as well as established artists. / Галерия за модерно и градско изкуство, представяща съвременни млади и утвърдени автори.
check for events | 28 Tsar Samuil St. / Ул. Цар Самуил 28 | web | email | +359 88 564 8998

18 – КО-ОP
A coworking and art space towards busting new creative eco-systems. / Коуъркинг и изложбено пространство за създаване на нови креативни екологии.
Tue-Fri 12-20, Sat-Sun 10-20 | 17 Yanko Sakazov St. /Ул. Янко Сакъзов 17 | web | email | +359 89 666 0081

19 – Little Bird Place
A gallery with specific thematic focus on modern and contemporary art dedicated to the nature, biological world and ecology. / Галерия с тематичен фокус върху модерно и съвременно изкуство, посветено на природата, биологичния свят и екологията.
Mon-Sun 11.30-19 | 7 11th August St./ Ул. 11 Август 7 | web | email | +359 88 233 13 50

20 – Magazin13

21 – One Book Bookstore
A one-book bookstore that presents between one and two titles every month. / Книжарница за една книга, която представя между едно и две заглавия месечно.
check for events | 8 Varbitsa St./Ул. Върбица 8 | web

22 – One Gallery
A contemporary art gallery in a building of the former military printing house that represents emerging and еstablished artists. / Галерия за съвременно изкуство в сградата на бивша воeнна печатница, представяща млади и утвърдени художници.
Mo-Fri 12-19, Sat-Sun 12-18 | 14 Ivan Vazov St. / Ул. Иван Вазов 14 | web | email | +359 882 435 513

23 – Plus 359 Gallery
A gallery with a focus on site-specific contemporary art projects located in the building of a water tower designed in 1903. / Галерия с фокус върху специално създадени за пространството проекти в областта на съвременното изкуство, разположена в сградата на водна кула, проектирана през 1903 г.
Wed-Sun 14-19 | 21 Galichitza St. / Ул. Галичица 21 | web |email | +359 89 66 70 941

24 – Rakursi Gallery
An independent gallery for modern and contemporary art. / Независима галерия за модерно и съвременно изкуство.
Mo-Fri 10.30-19, Sat 10.30-18 | 4A Han Krum St. / Ул. Хан Крум 4A | web | email | +359 898 812 617

25 – Sito Studio
DIY screen printing studio where you can learn how to print your limited art editions. / Направи-си-сам ателие за ръчен ситопечат, където можете да се научите да отпечатва- те вашите лимитирани произведения.
Floating opening hours | 66 Tsar Simeon St. / Ул. Цар Симеон 66 | web | email | +359 896 81 69 08

26 – Structura Gallery
A contemporary art gallery that supports the art scene through local and international projects. / Галерия за съвременно изкуство, която подкрепя художествената сцена чрез местни и международни проекти.
Tue-Sat 12-19 | 9 Kuzman Shapkarev St. / Ул. Кузман Шапкарев 9 | web | email

27 – Swimming Pool
An art project space with focus on research, international collaborations, education and art community politics, located on a rooftop with an empty pool built in the 1930s. / Пространство за изкуство с фокус върху арт изследвания, международни съвместни проекти, образование и политики в арт общността, разположено на покрив с празен басейн от 1930-те.
Check for events | 10 Tsar Osvoboditel Blvd., 5 fl. / Бул. Цар Освободител 10, ет. 5 | web | email | +359 887 895 251

28 – Synthesis
A gallery for contemporary photography. / Галерия за съвременна фотография.
Mo-Sat 10-20 | 57 Vasil Levski Blvd. / Бул. Васил Левски 57 | web | email

29 – World of Co-Artist Residency
A multidisciplinary artist residency program with shared studio and exhibition space. / Мултидисциплинарна резидентна програма за артисти със споделено студио и
изложбено пространство.
Check for events | 40 Dondukov Blvd. / Бул. Дондуков 40 | web | email | +359 898 923 249

30 – avrtikl
A space for graphic design, books, photography, music and good ideas. / Пространство за графичен дизайн, книги, фотография, музика и добри идеи.
Check for events | 20B Aleksandar Stamboliyski Blvd. / Бул. Александър Стамболийски 20Б | web | email

31 – Posta Space
A contemporary art space. Exhibitions are directly (and only) viewed from the street. Look round for a vitrine. / Пространство за съвременно изкуство. Изложбите могат да бъдат разгледани (само) от улицата. Оглеждайте се за витрина.
24/7 | 34 Dondukov Blvd. / Бул. Дондуков 34 | web | email

32 – Punta Gallery
A gallery for contemporary art. / Галерия за съвременно изкуство.
24/7 | 13 Dunav St. / Ул. Дунав 13 | web | email