Sofia Art Map logo
Museums and public institutions, contemporary art galleries, art shops, independent spaces
Музеи и публични институции, галерии за съвременно изкуство, арт магазини, независими пространства
ABOUT / ЗА НАС

Sofia Art Map is a project driven by the desire to present an imaginative, growing, versatile and vibrant cultural scene. This project is the fruit of love for a city we live in and want to share with everyone who visits us.

Sofia Art Map focuses on contemporary art, performance and culture. It presents public institutions, galleries, art shops and independent projects that seek to resonate with present day. The first edition aims at laying down the basics of Sofia Art Map.

At this stage you will find information about current events and working hours directly at the locations shown on the map. We are working on turning this map into a periodical that will include current exhibitions, collaborative projects as well as pop-up locations and initiatives in Sofia.

Sofia Art Map is a project initiated by Swimming Pool, an independent space for research in the field of contemporary art. Our gratitude goes to our team for the great help in drawing up the map as well as to all colleagues and friends who shared their recommendations, ideas and wishes with us.

Sofia Art Map е проект, движен от желанието да представи една пълна с въображение, растяща, разностранна, енергична културна сцена. Този проект е плод на любовта към един град, където живеем и искаме да споделим с всекиго, посетил ни.

Sofia Art Map е с фокус върху съвременното изкуство, пърформанс и култура. Картата селектира публични институции, галерии, арт магазини и независими проекти, търсещи съвременния резонанс. Първото издание има за цел да положи основите на Sofia Art Map.

На този етап информация за текущи изложби и работно време ще намерите директно при локациите. Работим над това картата да се превърне в периодично издание, включващо актуални изложби и колаборативни проекти, както и поп-ъп локации и инициативи в София.

Sofia Art Map е проект, иницииран от Swimming Pool, независимо пространство за изследвания в полето на съвременното изкуство. Благодарим на екипа ни за огромната помощ в изготвянето на картата, както и на колеги и приятели, включили се с препоръки, идеи и пожелания.

CONTACTS / КОНТАКТИ

Sofia Art Map exists print and online and is distributed for free.

You can find Sofia Art Map at the locations shown on the map as well as at our favourite shops and cafes.

© Sofia Art Map, 2018. All rights reserved.

Published by Swimming Pool.

Editor-in-Chief: Viktoria Draganova

Design (print): Kalina Gotseva, Dimi Deyanski

Sofia Art Map съществува принт и онлайн и се азпространява безпатно.

Може да откриете Sofia Art Map при включените локации, също така в любимите ни заведения и кафета.

© Sofia Art Map, 2018. Всички права запазени.

Издавана от Swimming Pool.

Отговорен редактор: Виктория Драганова

Дизайн (принт): Калина Гоцева, Дими Деянски

Disclaimer

Content of our website has been compiled with meticulous care and to the best of our knowledge. However, we cannot assume any liability for the up-to-dateness, completeness or accuracy of any of the pages.

Our website contains links to the websites of third parties („external links“). As the content of these websites is not under our control, we cannot assume any liability for such external content. In all cases, the provider of information of the linked websites is liable for the content and accuracy of the information provided. At the point in time when the links were placed, no infringements of the law were recognisable to us. As soon as an infringement of the law becomes known to us, we will immediately remove the link in question.

Съдържанието на нашия уебсайт е съставено с щателна грижа и доколкото ни е известно. Въпреки това не можем да поемем отговорност за актуалността, пълнотата или точността на някоя от страниците.

Нашият уебсайт съдържа връзки към уебсайтове на трети страни ("външни връзки"). Тъй като съдържанието на тези уеб сайтове не е под нашия контрол, не можем да поемем отговорност за такова външно съдържание. Във всички случаи доставчикът на информация за свързаните уеб сайтове носи отговорност за съдържанието и точността на предоставената информация. По времето, когато са били поставени връзките, не можем да разпознаем никакви нарушения на закона. Веднага щом стане известно нарушение на закона, веднага ще премахнем въпросната връзка.